Shop Mobile More Submit  Join Login
HAPPY 150WATCHRES by BCaves HAPPY 150WATCHRES by BCaves
                                                                           150 watcher rồi Llama Emoji-05 (Flower Sparkles) [V1] 
                                               Làm cái art (xấu tệ) này để kỉ niệm cũng như chúc mừng Llama Emoji-10 (Shy) [V1] Llama Emoji-10 (Shy) [V1] 
                                Mong rằng trong khoảng thời gian tiếp theo mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho tuôi.
                                             Để tuôi có động lực làm ra những cái art (xấu tệ) khác Llama Emoji-02 (Blush) [V1] Llama Emoji-02 (Blush) [V1] 
                      P/s: Và tuôi quyết định sẽ không đi câu watch nữa :v tự kiếm watch bằng chính mình Llama Emoji-58 (Up and Down) [V3] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credit: Render by :iconkeary23:Add a Comment:
 
:iconxartl3ssx:
xArtl3ssx Featured By Owner Aug 8, 2015  Student Digital Artist
Congratulation!
And nice work you got there! (:
Reply
:iconbcaves:
BCaves Featured By Owner Aug 8, 2015
Thanks you so much ^^
Reply
:iconkeary23:
Keary23 Featured By Owner Jul 20, 2015  Student Interface Designer
Thanks for the credits, great job! :'0
Reply
:iconbcaves:
BCaves Featured By Owner Jul 20, 2015
:')
Reply
:iconlinhlun7a3:
linhlun7a3 Featured By Owner Jul 15, 2015  Student Interface Designer
mới có 110 watches mà m~
Reply
:iconbcaves:
BCaves Featured By Owner Jul 15, 2015
Quào .-. bị lộn rồi :vv
Reply
:iconmeikaz:
MeiKaz Featured By Owner Jul 15, 2015
- Ủa mới có 110 watch mà :v
Reply
:iconbcaves:
BCaves Featured By Owner Jul 15, 2015
Bị lộn rồi .-. thôi coi như làm trước đi :v
Reply
:iconrankane:
Rankane Featured By Owner Jul 15, 2015  Hobbyist Artist
Hông share cái gì hở :v
Reply
:iconbcaves:
BCaves Featured By Owner Jul 15, 2015
Tuôi nghèo lắm /m\ không có đồ để share
Reply
:iconrankane:
Rankane Featured By Owner Jul 15, 2015  Hobbyist Artist
Giàu quá trời luôn :v
Reply
:iconbcaves:
BCaves Featured By Owner Jul 15, 2015
Sao bạn biết Ô x Ô?
Reply
:iconrankane:
Rankane Featured By Owner Jul 15, 2015  Hobbyist Artist
150 watchers :v
Reply
:iconbcaves:
BCaves Featured By Owner Jul 15, 2015
Thực ra lúc làm mới có 105110 à /m\ tuôi nhìn lộn thành 150 mới chết ;A;
Reply
:iconrankane:
Rankane Featured By Owner Jul 15, 2015  Hobbyist Artist
:v 
Reply
:iconbcaves:
BCaves Featured By Owner Jul 15, 2015
Cơ mà chỉ tuôi cách làm dẹp mấy cái art trên wall như bạn đi :'3
Reply
(1 Reply)
:iconkiara-fireworkdtsuru:
Kiara-FireworkDTsuru Featured By Owner Jul 15, 2015  Student
- Like cái blend nè ;; v ;; 
Reply
:iconbcaves:
BCaves Featured By Owner Jul 15, 2015
Cảm ơn cậu ;v;
Reply
:iconkiara-fireworkdtsuru:
Kiara-FireworkDTsuru Featured By Owner Jul 15, 2015  Student
- Ừa ; v ; 
Reply
:iconriifutani-fiorica:
Riifutani-Fiorica Featured By Owner Jul 15, 2015  Student Digital Artist
Chúc mừng ^^
Reply
:iconbcaves:
BCaves Featured By Owner Jul 15, 2015
cảm ơn cậu ^v^
Reply
:iconriifutani-fiorica:
Riifutani-Fiorica Featured By Owner Jul 15, 2015  Student Digital Artist
Art cậu có vẻ đẹp nha ;;-;; So với art tớ thì ....
Reply
:iconbcaves:
BCaves Featured By Owner Jul 15, 2015
Art cậu đẹp quá trời \'v'/
Reply
:iconriifutani-fiorica:
Riifutani-Fiorica Featured By Owner Jul 15, 2015  Student Digital Artist
Art tớ xấu mà ._. 
Reply
:iconbcaves:
BCaves Featured By Owner Jul 15, 2015
Xấu nỗi gì ;_; đẹp quá trời ' 3 '
Reply
:iconriifutani-fiorica:
Riifutani-Fiorica Featured By Owner Jul 15, 2015  Student Digital Artist
Đẹp đâu mà đẹp ' 3 '
Reply
:iconbcaves:
BCaves Featured By Owner Jul 15, 2015
Hơn tớ rất nhiều rồi :v
Reply
(1 Reply)
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 15, 2015
Image Size
628 KB
Resolution
927×434
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
383
Favourites
16 (who?)
Comments
38
Downloads
4
×